Dział Archeologii

W zbiorach Działu Archeologii znajduje się:

Choć ich niemałą część stanowią znaleziska z dawnych rozkopywań amatorskich i przypadkowych odkryć, to jednak coraz większy udział (ponad 60% całości zbioru) mają materiały pozyskane podczas powojennych badań profesjonalnych, zarówno własnych jak i innych instytucji.

Do najbardziej wartościowych poznawczo należą następujące zespoły:

  • inwentarze krzemienne ze stanowisk schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych w Kotlinie Płockiej,
  • zbiór ok. 60 neolitycznych siekier krzemiennych i kamiennych toporów z wielu miejscowości dorzecza środkowej Wisły,
  • skarb ozdób brązowych kultury wschodniopomorskiej z Suchodołów, pow. Kutno,
  • zespół zabytków (m.in. cenne okazy militariów i ponad 100 naczyń glinianych) kultury przeworskiej i wielbarskiej z cmentarzyska ciałopalnego w Dzierzążni Nowej, pow. Płońsk,
  • obfite materiały ze średniowiecznych stanowisk osadniczych i nekropolicznych, w tym m.in. unikatowe ozdoby i przedmioty uzbrojenia z cmentarzyska z XI - XIIw. w Płocku - Podolszycach, liczne zabytki ze Wzgórza Tumskiego i Starego Miasta w Płocku,
  • wczesnośredniowieczny brązowy ołtarzyk przenośny z Wólki, pow. Płock.