Rusza przebudowa Kolegialnej 6

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Leonard Sobieraj - Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku podpisał umowę z firmą EURODOM Jarosław Dąbkowski na prace w ramach projektu „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od  ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I”.

Projekt realizowany z dofinansowaniem UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, typ projektu - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystaniePowrót