Konkurs plastyczny pt. "Karta pocztowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia"

      Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Młodzieżowe Koło Naukowe dla Gimnazjalistów działające przy Muzeum Mazowieckim w Płocku. Temat konkursu to Karta pocztowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do wygrania nagrody pieniężne. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje. Zachęcamy do uczestnictwa.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

(zwanego dalej Konkursem)

Karta pocztowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest:

Młodzieżowe Koło Naukowe dla Gimnazjalistów

działające przy

Muzeum Mazowieckim w Płocku (zwane dalej Muzeum)

ul. Tumska 8

09-402 Płock

 

TEMAT KONKURSU

1. Karta pocztowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia (zwany dalej Kartą pocztową)

CEL KONKURSU

1. Propagowanie sztuki jako formy wyrazu artystycznego,
a jednocześnie jako jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej

2. Kształtowanie i propagowanie wrażliwości na piękno sztuki

3. Rozbudzanie u dzieci i młodzieży kreatywności i inwencji twórczej

4. Rozwijanie aktywności intelektualnej

5. Poszerzanie współpracy Muzeum Mazowieckiego z placówkami oświaty

 

UCZESTNICY

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, klas II i III

2. W Konkursie może brać udział kilka klas z jednego gimnazjum

3. Uczniowie klas przystępujących do Konkursu muszą mieć opiekuna plastycznego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Muzeum Mazowieckie w Płocku

ul. Tumska 8

09-402 Płock

z dopiskiem: Konkurs plastyczny

lub przynieść do siedziby Muzeum pod podany adres,

do 29 listopada 2017 roku

2. Praca konkursowa musi mieć charakter pracy grupowej

- jedna Karta pocztowa, wykonana przez uczniów jednej klasy

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach

4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol - format A4,

- złożonego na pół, z zachowaniem formy karty pocztowej

- z zachowaniem strony na tekst z życzeniami

5. Technika wykonania pracy konkursowej: rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż, witraż…

- rysunki wykonane kredkami ołówkowymi

- obrazki malowane farbami plakatowymi lub pastelowymi,

- wycinanki, wyklejanki lub kolaże z kolorowego papieru, bibuły, kolorowych gazet

- witraże z kolorowego papieru, bibuły, brystolu

6. Preferowana tematyka pracy konkursowej powinna także obejmować:

- osobiste relacje młodzieży i nauczycieli – opiekunów plastycznych grupy, z wizyt oraz zajęć edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w Dziale Etnografii przy ul. Kazimierza Wielkiego 11b, na wystawie stałej ,,Kultura Mazowsza

w ludowej wizji świata”

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny

 

8. Każda praca zgłoszona, powinna być opisana w następujący sposób:

- imiona i nazwiska autorów pracy konkursowej z określeniem klasy

- imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz wychowawcy klasy

- nazwa i adres placówki kierującej prace na Konkurs z podaniem nr telefonu

i e-maila

 

9. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Muzeum Mazowieckiego, oraz na stronie internetowej www.muzeumplock.eu

 

10. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej muzeum,

lub pod nr tel. 24 364 70 72 w Dziale Upowszechniania i Promocji MMP

 

11. Laureaci Konkursu będą powiadamiani telefonicznie i e-mailowo

 

12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w następujących celach:

- wprowadzenie do pamięci komputera

- umieszczenia prac na stronie internetowej Muzeum Mazowieckiego

- prezentowanie prac na wystawie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu

- w biuletynie i innych wydawnictwach muzealnych, w celu promowania laureatów

Konkursu

- wydanie serii kart pocztowych z logo Muzeum Mazowieckiego

 

13. Osoby nieletnie, biorące udział w Konkursie, zobowiązane są do dołączenia do pracy konkursowej, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody, na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm)

 

14. Do regulaminu dołączone jest oświadczenie, które powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny, osoby nieletniej, biorącej udział w Konkursie

 

15. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu

 

16. Zgłaszając prace do Konkursu, uczestnicy udzielają Organizatorowi licencji do publikowania prac w Internecie i w wydawnictwach drukowanych,

w celu upowszechniania wyników Konkursu

 

KRYTERIA OCENY

1. Organizator powoła komisję, która oceniać będzie prace konkursowe pod względem:

- walorów artystycznych

- jakości wykonania

- oryginalności pracy

- stopnia trudności

- kreatywności

- zakresu tematyki podjętej w pracy konkursowej, związanej z tematem zajęć prowadzonych przez pracownika muzeum, lub zwiedzaniem indywidualnym ekspozycji stałych Muzeum Mazowieckiego

 

2. Komisja powołana przez Organizatora, ostatecznej oceny prac dokona do dnia

1 grudnia 2017 roku,

- laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową lub telefonicznie

 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się

3 grudnia 2017 roku o godz. 13.00

w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku

przy ul. Tumskiej 8

podczas trwania X Kiermaszu Bożonarodzeniowego

 

4. Warunkiem odebrania nagrody jest uczestnictwo grupy (przedstawicieli grupy) wraz

z opiekunem plastycznym lub wychowawcą klasy, w oficjalnej uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu i wręczania nagród, podczas X Kiermaszu Bożonarodzeniowego

w MMP

NAGRODY

1. Od werdyktu komisji konkursowej nie ma odwołania

2. W ramach konkursu, za najlepsze prace plastyczne, przewidziano nagrody rzeczowe

I miejsce

- Dyplom

- Nagroda pieniężna dla grupy w wysokości 600 zł

 

II miejsce

- Dyplom

- Nagroda pieniężna dla grupy w wysokości 500 zł

 

III miejsce

- Dyplom

- Nagroda pieniężna dla grupy w wysokości 400 zł

 

IV miejsce

- Dyplom

- Nagroda pieniężna dla grupy w wysokości 300 zł

 

V miejsce

- Dyplom

- Nagroda pieniężna dla grupy w wysokości 300 zł

 

Wyróżnienia

- Dyplomy

- Nagrody rzeczowe (książkowe -wydawnictwa MMP, gadżety MMP)

 

HARMONOGRAM KONKURSU

1. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres:

Muzeum Mazowieckie w Płocku

ul. Tumska 8

09-402 Płock

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac do dnia

29 listopada 2017 r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu połączone z wystawą prac konkursowych i rozdaniem nagród odbędzie się 3 grudnia 2017 r. o godz. 13.00, w siedzibie Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej 8.

4. Muzeum Mazowieckie zastrzega sobie prawo do zmiany podanego terminu i zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o zmianie

 

KONTAKT

 

Dział Upowszechniania i Promocji

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Koordynator Konkursu

Anna Błaszczak

tel. 24 364 70 72; 24 364 70 73

e-mail a.blaszczak@muzeumplock.eu

e-mail rezerwacja@muzeumplock.euPowrót