Konkurs Fotograficzny „Pamiątka z Wakacji”

Fot. Czesław Czapliński

Obraz coraz bardziej zastępuje słowo pisane, ale używający aparatów nie znają słów, składni, ortografii, a nawet alfabetu tego wizualnego środka porozumienia.

Czesław Czapliński w wywiadzie dla tygodnika „Polityka’

Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Ideą konkursu jest promowanie świadomości języka obrazu, nie tylko w oficjalnej przestrzeni publicznej, ale również w naszym codziennym komunikowaniu się poprzez media elektroniczne. Muzeum jest doskonałym miejscem, by obcując z dziełami sztuki nabywać dobrych nawyków dotyczących kompozycji, światła, wrażliwości na symbolikę. Wakacje to czas kiedy karty pamięci naszych aparatów zapełniają się największą ilością zdjęć. Są one często bezrefleksyjnie publikowane w Internecie w setkach egzemplarzy niepoddanych selekcji. Łatwość publikowania jaka jest udziałem obecnych czasów powoduje, że mamy do czynienia z prawdziwym zalewem śmieci ikonosfery. Wakacje bywają jednak okazją, by przyjaźń z naszym aparatem nabrała głębszego wymiaru. Mamy więcej czasu na przemyślenie tematów i kadrów a nowe okoliczności kultury i natury sprawiają, że nasze widzenie świata staje się bardziej świeże, łatwiej ulegamy zachwytom. Celem konkursu jest dostrzeżenie fotografii o wysokich walorach technicznych i artystycznych. Szczególnie cenione będzie twórcze, nowatorskie podejście do tego pozornie trywialnego tematu. Pokażcie nam, że wakacje to nie tylko leżenie na plaży ale też obcowanie z dziedzictwem materialnym ludzkości oraz bogactwem i niezwykłością form natury.

Konkurs jest połączony z prezentacją książki autorstwa znanego na świecie fotografa Czesława Czaplińskiego pt: „Jak fotografować cyfrowo”. To podręcznik skierowany do tych, którzy chcą robić lepsze zdjęcia. Czesław Czapliński nie tylko znajduje się w składzie jury, ale spotka się z publicznością podczas uroczystości wręczenia nagród. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, otwarty dla wszystkich chętnych i odbędzie się w Muzeum Mazowieckim w Płocku, przy ul. Tumskiej 8, w dniu 14 października 2017 r.

Tytuł konkursu: „Pamiątka z wakacji”

Kategorie: 1. Zabytki, 2. Natura

Termin zgłaszania prac: do 10 września 2017 (godz. 23:59)

Nagrody: Nagrody w każdej kategorii: 1 miejsce 600 zł, 2 miejsce 400 zł, 3 miejsce 250 zł

4 wyróżnienia w każdej kategorii: nagrody książkowe i upominki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Forma zgłaszania prac: poczta elektroniczna (adres e-mail oraz specyfikacja techniczna zdjęć zostały podane w regulaminie)

Jury:

Czesław Czapliński - światowej sławy artysta fotografik, dziennikarz i autor filmów dokumentalnych.

Artur Kras – fotograf i samorządowiec, wieloletni przewodniczący Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy (obecnie członek zarządu).

Grzegorz Piaskowski – antropolog kultury w Muzeum Mazowieckim w Płocku, laureat światowych konkursów fotograficznych (kurator konkursu)

Konktakt z organizatorem: e-mail: g.piaskowski@muzeumplock.eu, tel: (24) 262 25 95

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Pamiątka z Wakacji”  (zwanego dalej “Konkursem”).

Pobierz w formacie Word lub PDF

 

§ 1. Organizator

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock (dalej zwany „organizatorem”).

 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w regulaminie (dalej zwanym „regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, jak również na stronie internetowej www.muzeumplock.eu.

 

§ 2. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest:

 1. propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,

 2. propagowanie wysokiej jakości fotografii w przestrzeni publicznej.

 

§ 3. Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do konkursu (dalej: zdjęcia lub prace).

 2. Konkurs skierowany jest do fotografów – pasjonatów, amatorów, jak również do profesjonalistów (dalej zwanych „uczestnikami”).

 

§ 4. Warunki uczestnictwa

 

 1. Prace konkursowe można zgłaszać do 10 września 2017 do godziny 23:59.

 2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 3. Wysyłając prace na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.

 4. Wysyłając prace na konkurs, uczestnik potwierdza, że posiada prawa majątkowe do fotografii i to, że jest autorem zgłaszanych zdjęć.

 5. Zgłaszając zdjęcia, uczestnik udziela organizatorowi licencji do publikacji pracy w Internecie i w wydawnictwach drukowanych. Publikacje będą miały na celu upowszechnienie wyników konkursu.

 6. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na to, aby jego imię i nazwisko zostało umieszczone na listach rankingowych lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

 

§ 5. Zasady zgłaszania zdjęć do konkursu

 

 1. Prace konkursowe mogą być zgłaszane jedynie przez uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w konkursie.

 2. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: 1. zabytki, 2. natura.

 3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w jednej kategorii, czyli łącznie maksymalnie 6 zdjęć (po 3 w kategorii).

 4. Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie fotografii na adres mejlowy: konkursfoto@muzeumplock.eu.

 5. W treści mejla należy podać imię i nazwisko autora, telefon do kontaktu, tytuły prac wraz z miejscem i rokiem wykonania, ewentualnie krótkim opisem. Informacje muszą być jednoznacznie przyporządkowane plikom (nazwom) zdjęć.

 6. W tytule mejla należy umieścić godło (składające się z kilku liter słowo umożliwiające identyfikację uczestnika z przesłanym plikiem, np. Brzoza).

 7. Każdy plik musi w nazwie zawierać godło i liczbę porządkową. Godło w nazwie pliku musi być poprzedzone literą oznaczającą kategorię konkursową: Z – dla zabytków, N – dla natury. Przykład: Z_Brzoza_1.

 8. Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Długość dłuższego boku zdjęcia musi wynosić nie mniej niż 2500 pikseli. W przypadku plików w oryginalnie wysokiej rozdzielczości można zmniejszyć nieco liczbę pikseli w celu uniknięcia zbyt dużej kompresji. Organizator może poprosić o oryginalną wersję pliku.

 9. Na fotografiach nie mogą znajdować się żadne napisy, loga, ramki.

 10. W sprawie wątpliwości związanych z konkursem pytania proszę kierować na mejl: g.piaskowski@muzeumplock.eu lub tel. 24 262 25 95.

 

§ 6. Jury

 

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury (dalej „jury”) w składzie:

● Czesław Czapliński – światowej sławy artysta fotografik, dziennikarz i autor filmów dokumentalnych;

● Artur Kras – fotograf i samorządowiec, wieloletni przewodniczący Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy, obecnie członek zarządu;

● Grzegorz Piaskowski – antropolog kultury w Muzeum Mazowieckim w Płocku, laureat światowych konkursów fotograficznych, kurator konkursu.

 1. Werdykt jury jest ostateczny. Członkowie jury dokonają oceny prac konkursowych według własnego uznania, biorąc pod uwagę poprawność techniczną zdjęcia, jego walory artystyczne i estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość zdjęcia.

 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 października 2017 roku podczas uroczystości wręczenia nagród.

 2. Do 29 września 2017 roku laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, na co są zobowiązani poinformować odwrotną pocztą o ich przyjęciu.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową lub telefoniczną. Wiadomość zostanie wysłana na adres mejlowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

 4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w ciągu 3 dni roboczych bądź niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, organizator ma prawo dokonać ponownego wyboru zwycięskiej pracy konkursowej, jednocześnie wyłączając z konkursu poprzednio wybraną pracę.

 5. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych uczestnika, uniemożliwiających kontakt, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac konkursowych zgłoszonych przez tego uczestnika.

 

§ 8. Nagrody

 

 1. Nagrody w każdej kategorii: 1 miejsce – 600 zł, 2 miejsce – 400 zł, 3 miejsce – 250 zł.

 2. 4 wyróżnienia w każdej kategorii: nagrody książkowe i upominki Muzeum Mazowieckiego w Płocku, do wartości 100 zł.

 3. Warunkiem odbioru całej nagrody jest obecność na uroczystości wręczenia nagród. W wypadku nieobecności organizator zastrzega sobie prawo do przekazania laureatowi połowy kwoty nagrody lub jej niewypłacenia.

 4. Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz zaprezentowane publiczności i omówione w czasie uroczystości wręczenia nagród.

 5. Podstawą do wypłaty nagrody będzie protokół jury informujący o wysokości przyznanej nagrody.

 

§ 9. Postanowienia dodatkowe

 

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.

 2. Uczestnik oświadcza, że: A. jest autorem prac konkursowych zgłoszonych przez niego do konkursu; B. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanych prac konkursowych; C. prace konkursowe zgłoszone przez niego do konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych, lub dóbr osobistych osób trzecich; D. dysponuje zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez uczestnika do konkursu, na rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku tych osób na polach eksploatacji wskazanych w poniższym punkcie 6. 

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do nadesłanych zdjęć.

 4. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. 

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach lub działaniach promocyjnych organizatora związanych z konkursem.

 6. Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do prac konkursowych przesłanych organizatorowi za pośrednictwem modułu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: A. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową; B. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac konkursowych; C. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; D. wykorzystanie prac konkursowych i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy organizatora i wydawnictw organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych, i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie; E. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do prac konkursowych (rozporządzanie i korzystanie z opracowania prac konkursowych) na wskazanych w regulaminie polach eksploatacji. Powrót