KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

"Choćby jedno życie, choćby kromka chleba" Polacy ratujący Żydów od Zagłady


I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum Mazowieckie w Płocku

II. Przedmiot (zakres merytoryczny) konkursu

Przedmiotem konkursu jest tekst o charakterze prozatorskim (wspomnienia, relacja) opisujący wydarzenia określone tytułem

Polacy ratujący Żydów od Zagłady

z terenu Mazowsza włączonego w czasie II wojny światowej w granice administracyjne III Rzeszy (Prusy Wschodnie. Rejencja Ciechanowska) oraz wydarzenia dziejące się poza tym terenem, o ile brały w nich udział osoby wywodzące się z tego regionu

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest:
1. zgłębienie i popularyzacja wiedzy na temat historii Polski w XX wieku, a w szczególności problematyki dotyczącej stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej i zagadnień związanych z tematyką: "Polacy ratujący Żydów od Zagłady"
2. pogłębianie więzi międzyludzkich w tym np. rodzinnych poprzez wysłuchanie i spisanie wspomnień ludzi starszych
3. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży

IV. Uczestnicy konkursu

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1. dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich
2. dla osób dorosłych

V. Wymogi zadania konkursowego

1. Zadanie konkursowe - tekst prozatorski w formie wspomnień lub relacji - może powstać na podstawie zapisu własnych przeżyć, przekazu innych osób żyjących a także na podstawie źródeł i materiałów opisowych pozostałych po nieżyjących już świadkach wydarzeń.
2. Mile widziane będą wplecione w pracę materiały ikonograficzne (fotografie osób, wizerunki pamiątek)
3. Tekst może być napisany w języku polskim lub angielskim
4. Tekst powinien być przygotowany w formie wydruku komputerowego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, format papieru A-4.
Dopuszcza się rękopiśmienny zapis tekstu, o ile będzie czytelny. Rękopisy uznane przez komisję konkursową za nieczytelne nie zostaną uwzględnione.
5. Każdy autor może przesłać tylko jedno zadanie konkursowe.
6. Nie zostaną uwzględnione teksty już wcześniej opublikowane.
7. Tekst musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, datą jego urodzenia (lub numerem PESEL) oraz adresem korespondencyjnym.
8. Tekst może być dostarczony do muzeum za pośrednictwem poczty na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@muzeumplock.art.pl

VI. Terminy

1. Za termin rozpoczęcia konkursu uznaje się dzień ogłoszenia na stronie internetowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku
2. Terminem zakończenia konkursu jest dzień 30 września 2016 roku (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego)
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2016 r. na stronie internetowej organizatora

VII. Komisja konkursowa

Skład komisji oceniającej zadania konkursowe wyłoniony zostanie spośród specjalistów zatrudnionych w Muzeum Mazowieckim w Płocku

VIII. Nagrody

W kategorii I (młodzież) nagrodami są:
I miejsce - kamera
II miejsce - aparat fotograficzny
III miejsce - czytnik ebook


W kategorii II (dorośli) nagrodami są:
I miejsce - kamera
II miejsce - aparat fotograficzny
III miejsce - tablet


W przypadku zebrania odpowiedniej ilości prac spełniających kryteria określone przez komisję konkursową przewidywana jest ich publikacja.

IX. Zastrzeżenia

1. Autorzy nadesłanych tekstów zobowiązują się przekazać prawa autorskie majątkowe na rzecz Muzeum Mazowieckiego w Płocku
2. Muzeum nie zwraca uczestnikom konkursu nadesłanych tekstów