Nabór partnerów - „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”


Muzeum Mazowieckie w Płocku
- w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r, poz.1146 z późniejszymi zmianami).
ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu  „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”
planowanego  do współfinansowania ze  środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”
Celem bezpośrednim projektu i jednocześnie celem partnerstwa jest powiększenie Muzeum Mazowieckiego w Płocku o nowe ekspozycje stałe stylu art déco wraz z odbudową budynku z zachowaniem zabytkowej elewacji oraz adaptacją i dostosowaniem obiektu do nowych funkcji i rozszerzeniem oferty kulturalno–edukacyjnej. Zakres  działań  projektowych  będzie  obejmował:  roboty  budowlane,  remontowo-modernizacyjne,  nadzór  inwestorski i konserwatorski, przygotowanie oferty kulturalno-edukacyjnej , działania informacyjno-promocyjne.


Zadania partnerów:
- zapewnienie Liderowi Projektu wsparcia w zakresie opracowania oraz realizacji oferty kulturalno–edukacyjnej,
- współpraca w zakresie działalności promocyjnej projektu,
- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
- wykorzystywanie w celach promocyjnych zmodernizowanej infrastruktury,
- współpraca w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- współpraca w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Partnerstwo ma charakter niefinansowy.
Koszty zaproponowanych działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych ponosi partner.


Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zawierającą udokumentowane doświadczenie w:
- realizacji działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego,
- działalności w sektorze kreatywnym lub współpracy z tym sektorem.


Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Statut.
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych
podmiotów.
4. Charakterystykę  podmiotu  wraz  z  podaniem  obszaru  działania,  zasobów  kadrowych,  możliwości  techniczno organizacyjnych, doświadczenia w zakresie działalności kulturalnej i  edukacyjnej, a także w sektorze kreatywnym lub
współpracy z tym sektorem.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.


Przy wyborze oferty partnera oceniane będą m.in.:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,
- propozycja działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych planowanych do realizacji przez partnera (na koszt partnera),
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),


Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”
należy  składać  w  terminie  do  23  czerwca  2016  r.  do  godz.  10.00  (decyduje  data  wpływu  dokumentów)  w  Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock – sekretariat, piętro IV pok. 412.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się do 23 czerwca 2016 r. o godz. 11.00
Po rozstrzygnięciu naboru Muzeum Mazowieckie w Płocku poda do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru, stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.
Muzeum Mazowieckie w Płocku zastrzega sobie możliwość:
- wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu,
- wypowiedzenia partnerstwa,
- negocjowania zadań poszczególnych partnerów,
- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Załącznikiem do ogłoszenia jest karta oceny dostępna stronie internetowej
http://muzeumplock.bip.org.pl/pliki/muzeumplock/karta-oceny.pdf
Osoba do kontaktu: Mariusz Kasprzak tel. 24 /364 70 74


Ogłoszenie do pobrania w formacie PDFPowrót