Rok Rzeki Wisły 2017

2017 ustanowiony ROKIEM RZEKI WISŁY 

Sejm RP przyjął  uchwałę ustanawiającą 2017  –  Rokiem Rzeki  Wisły.  W ten sposób polscy  parlamentarzyści  po  raz  pierwszy  uhonorowali przepływającą  przez  środek  naszego  kraju  rzekę  -  tak  samo  jak  dotychczas  honorowano  bohaterów  narodowych  czy  znaczące  wydarzenia.  Zdaniem  fundacji  Rok  Rzeki  Wisły,  która  reprezentuje  Społeczny  Komitet  Obchodów  i  jest  współpomysłodawcą  inicjatywy,  przyjęta  przez  Sejm  uchwała  przyczyni  się do wypromowania Wisły jako unikalnego obszaru naturalnego i turystycznego, zwróci  uwagę  na  jej  potencjał  edukacyjny  i  gospodarczy  –  zwłaszcza  w  skali  lokalnej,  a  także  – położy nacisk na jej rolę kulturo, a nawet państwowo – twórczą. 

Posłowie zadecydowali wyjątkowo zgodnie

Wisła  –  ponad  podziałami:  tak  o  przyjętej  w  sprawie  „Królowej  Polskich  Rzek”  uchwale  powiedzieć można, obserwując polskich parlamentarzystów, na co dzień toczących przecież  ze  sobą  zażarte  spory.  Temat  liczącej  blisko  1047  kilometrów  rzeki  rzeczywiście  zgasił  na  chwilę różnice zdań pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi.  

-  Wisła jest magiczna, różnorodna i na dodatek dotyczy każdego z nas. Jej dorzecze zajmuje  niemal  60  procent  całego  polskiego  terytorium.  Paradoksalnie  jednak  wciąż  jest  zbyt  mało  znana,  obarczona  stereotypami,  które  właśnie  przy  okazji  2017  roku  trzeba  „odczarować”,  a  samą  rzekę  –  przekazać  w  pełne  władanie  lokalnym  społecznościom.  –  mówi  Robert  Jankowski,  prezes  fundacji  Rok  Rzeki  Wisły,  która  jest  jednym  z  głównych  pomysłodawców  ogłoszenia 2017 rokiem  Wisły.     Mamy nadzieję, że jeszcze przed oficjalną inauguracją Roku  Wisły, będzie można rozpocząć działania prezentujące, czym naprawdę jest Wisła i jaką rolę  odgrywa  w  kształtowaniu  się  polskiego  społeczeństwa,  i  to  w  każdym  wymiarze .  –  dodaje  Robert  Jankowski.  Tym  bardziej,  że  walory  największej  z  polskich  rzek  dla  wielu  Polaków  pozostają wciąż wielką tajemnicą. 

Wisła - nasze narodowe dziedzictwo

Fundacja  Rok  Rzeki  Wisły  już  dziś  przypomina,  że  historyczny  rozkwit  potęgi  dawnego  Państwa  Polskiego  związany  był  ściśle  z  największą  polską  rzeką.  Do  tej  historii  warto  nawiązać i dziś, na przykład przywracając lokalny transport rzeczny, regionalną turys tykę, czy  integrując kulturę wokół Wisły. 

-  Historia Polski to historia Wisły: zawsze na zachód, na wschód, wzdłuż Wisły, i na obu jej  krańcach,  ale  współcześnie  coraz  rzadziej  na  samej  rzece.  Zdumiewające,  że  Wisła  będąca  geograficzną  i  historyczną  osią  kraju  dzisiaj  przepływa  przez  Polskę,  ale  jakby   na  jej  marginesie.  Nawet  w  samej  stolicy  Polski  przez  Wisłę  przejeżdża  się  mostami  z  miasta  do  miasta ponad rzeką i nie zmienia tego faktu to, że w ostatnich latach kieruje się uwagę ku nabrzeżom, choć nadal mało ku samej rzece. Daleko jeszcze do popularności, jaką cieszyła się  przez  wieki  aż  do  okresu  tuż  powojennego.  –  mówi  doktor  Marek  Ostrowski  z  Wydziału  Biologii  Uniwersytetu  Warszawskiego,  twórca  Studiów  Wiślanych  w  Akademii  Wiedzy  o  Mieście, przewodniczący Rady Fundacji Rok Rzeki Wisły. 

Nadanie  najwyższej  rangi  polskiej  rzece  to  akt  bez  precedensu.  Umożliwi  zwrócenie  uwagi  opinii publicznej na potencjał Wisły, a – jak twierdzą zgodnie działacze społeczni czy eksperci  –  jest  on  przecież  ogromny.  Od  gospodarczego  przez  turystyczny  i  kulturalny  aż  po  edukacyjny, a nawet społeczny. 

-  Jedna  z  najpiękniejszych  rzek  Europy,  w  centrum,  a  jakby  na  uboczu.  Fenomenem  jest  dedykowanie  Wiśle,  jej  potencjałowi  przyrodniczemu  i  kulturowemu,  uznania  wyrażonego  uchwałą  sejmową.  To  wyjątkowe  wydarzenie.  I  choć  sama  uchwała  ma  duże  znaczenie,  to  jeszcze  większe  ma  fakt,  że  może  stanie  się  iskrą,  która  wyzwoli  potencjał  rzeki  i  zespoli  Polaków  wokół  wspólnej  idei.  Rzekę,  którą  otrzymaliśmy  w  spadku  od  naszych  przodków,  mamy  szansę  przekazać  jako  cenny  spadek  kolejnym  pokoleniom.  –  dodaje  doktor  Marek  Ostrowski. 

Budujemy dobrą markę Wisły.

-  Jednym  z  największych  wyzwań  będzie  uporanie  się  z  tak  zwanym  „wiślanym  analfabetyzmem”. Na przykład wielu nie wie o niej nic, a kojarzy,  jako niebezpieczny, pełen  wirów  żywioł, do tego  –  brudny i nienadający się do aktywnej turystyki. Prawda jest jednak  inna, i  wykorzystując te szczególne 12 miesięcy,  chcemy zaprezentować Polakom prawdę  o  rzece, która niewątpliwie jest skarbem narodowym. – dodaje Robert Jankowski. 

W działalność edukacyjną zaangażować się zamierzają także inne organizacje pozarządowe. - Sądzi  się,  że  człowiek  powinien  wychować  dzieci,  zbudować  dom  i  posadzić  drzewo.   Ja  twierdzę,  że  choć  raz  w  życiu  powinien  się  ze  swoimi  dziećmi  przepłynąć  Wisłą:  od  zera  do  Gdańska! - mówi szyper Królewskiego Flisu na Wiśle, Jarosław Kałuża z Krakowa.

Pokazanie,  że  Wisła  może  być  przyjazna  polegać  będzie  także  na  wskazaniu,  na  co  trzeba  zwracać  uwagę,  obcując  z  nią.  Stąd  idea  powszechnych  szkoleń  i  warsztatów  dotyczących  bezpieczeństwa i dobrych praktyk nad rzeką, które niewątpliwie będą istotne, jeśli ma się na  względzie  wzrost  turystycznej  czy  kulturalnej  aktywizacji  rzeki  i  terenów  nadrzecznych.  Realizacja tych planów powinna zostać poprzedzona przez działania edukacyjne. Dzięki nim  można  by  się  przekonać  na  przykład,  że  Wisła  jest  pod  względem  czystości  czy  bezpieczeństwa nie gorsza, niż inne europejskie rzeki. 

Wisła - rzeka popularna

Podniesienie  świadomości  tego,  co  Wisła  może  wszystkim  zaoferować  w  połączeniu  ze  znajomością  specyfiki  tej  jedynej  w  swoim  rodzaju  wielkiej,  europejskiej  rzeki  wpłynie  na  rozwój turystyki i kultury wiślanej. 

-  W naszych planach jest dużo aktywności. Chcemy np. realizować tematyczne  rejsy  i spływy,  podczas  których  będzie  można  poznawać  unikalną  specyfikę  przyrodniczą  terenów  nadwiślańskich, jak również popularyzować lub wręcz odkrywać tajniki historii naszego kraju .  –  mówi Andrzej Stański z fundacji Szerokie Wody, twórca Flis Festiwalu na Urzeczu. 

- Warto wcielić w życie plan wybudowania kilkudziesięciu przystani na całym żeglownym  szlaku rzeki. Dzięki nim rozwinąć się może regionalna turystyka, a to przyczyni się między  innymi do większej zamożności lokalnych społeczności i ich powrotu nad rzekę. – uważa Jacek  Witkowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Solca, gdzie rokrocznie odbywają się regaty łodzi  tradycyjnych.

To  może  być  wstęp  do  tworzenia  wartościowych  produktów  turystycznych  o  znaczeniu  międzynarodowym. Fundacja Rok  Rzeki Wisły czyni wysiłki  również na rzecz  rozwinięcia na  szerszą skalę badań archeologicznych związanych z rzeką. O tym, jaki może być ich potencjał,  przekonaliśmy  się  niedawno,  kiedy  niski  poziom  Wisły  umożliwił  w  Warszawie  odkrycie  zatopionych  w  XVII  szwedzkich  statków  ze  zrabowanymi  skarbami  z polskich dworów. 

Współpraca samorządów i organizacji z okazji ROKU RZEKI WISŁY

-  Tego  typu  działaniami  zainteresowane  są  nadwiślańskie  samorządy.  Im  właśnie  w  dużej  mierze  zawdzięczamy  realizację  idei  „ponad  podziałami”,  nad  którą  pracowaliśmy  od  kilku  lat, czyli ogłoszenia 2017 rokiem Wisły.  – podsumowuje Robert Jankowski. 

We wsparcie Roku Wisły zaangażowały się władze lokalne i wojewódzkie. Dzięki temu, będą  oni mogli na swoich terenach realizować projekty mające na celu gospodarczą, turystyczną  czy  kulturalną  aktywizację  nadwiślańskich  społeczności.    Na  stronie  www.rokwisly.pl  tworzony jest kalendarz  wydarzeń, usprawniający współpracę i  koordynację działań w wielu  różnych  miejscach  jednocześnie.  Fundacja  zaprasza  i  czeka  na  zgłoszenia  wszystkich  zainteresowanych.

 

Więcej informacji na stronie www.rokwisly.pl lub profilu facebookowym: www.facebook.com/rokwisly

Kontakt: Robert Jankowski  tel. 509 539 530  robert.jankowski@rokwisly.pl  

 

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 to szeroka, społeczna i obywatelska inicjatywa ludzi i  organizacji  pozarządowych  związanych  z  Wisłą,  zawiązana  dla  przywrócenia  dobrej  "marki"   Królowej  Polskich  Rzek  i  wspierania  programów  jej  zrównoważonego  rozwoju.  W  realizację  planów  wpisuje  się  też  ogłoszenie  Roku  Rzeki  Wisły  w  2017  -    w  550  rocznicę  pierwszego  wolnego  flisu  na  Wiśle.  Poprzez  swoje  działania Komitet przypomina o związanym z rzeką dziedzictwie historycznym i kulturowym, odwołuje się do  elementów  patriotycznych   i  narodowych,  podkreśla  obecny  potencjał  -  głównie  naturalny  i  turystyczny.  Inicjatywę Roku Rzeki  Wisły  wsparło  blisko  50  samorządów  miast  nadwiślańskich  w  formie odpowiednich  uchwał  a  także  Konwent  Marszałków  RP  oraz  osoby  publiczne.  Reprezentantem  prawnym  Komitetu  jest  Fundacja ROK RZEKI WISŁY.

 

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017, Fundacja Rok Rzeki Wisły | KRS 0000528540 | ul. Gierymskiego 5  lok. 33, 00-772 Warszawa, tel.: 509 539 530; e-mail: kontakt@rokwisly.pl; www.rokwisly.plPowrót